De Bischoffsheim Stichting

Info

De Bischoffsheim Stichting (BHS) is een particulier studiefonds, opgericht in 1871 door de bankier Lodewijk Raphael Bischoffsheim en zijn vrouw Amalia Goldschmidt. Zij deden dat uit dankbaarheid voor “de onschatbare zegeningen” in hun veertigjarig huwelijk. Zij wilden “jonge lieden” steunen, “van beiderlei kunne uit Israelitische ouders wonende te Amsterdam, Parijs of Mainz”. 

De BHS verleent nu nog renteloze geldleningen aan joodse studenten voor opleidingen en studies zowel in Nederland als in Parijs. De afdeling in Mainz is na de Tweede Wereldoorlog opgeheven. 

De afdeling Amsterdam verleent zowel geldleningen rechtstreeks als via Joods Maatschappelijk Werk. Bovendien hebben wij het voornemen om ook per jaar een aantal kleinere giften te doen. Het totaal te besteden bedrag is per jaar afhankelijk van het rendement op ons vermogen. Die wordt verdeeld tussen de afdeling Amsterdam en Parijs.


Wat kan bij de Bischoffsheim Stichting worden aangevraagd?

Bij de BHS kan een renteloze geldlening worden aangevraagd voor maximaal € 6.000,-. De student ondertekent een leenbrief met afspraken over de terugbetaling. In beginsel start de student eigener beweging met de terugbetaling, zodra hij/zij daartoe in staat is. In ieder geval neemt hij/zij binnen twee jaar na afstuderen met de BHS contact op om af te stemmen over de inhoud van het terugbetalingsplan.

De BHS stelt tevens elk studiejaar drie beurzen beschikbaar ter waarde van 2000,- euro, ter subsidiëring van een onderzoek, project, stage of opleiding al dan niet in het buitenland. Een bijzondere aanbeveling is wenselijk. Ten slotte verleent BHS enkele keren per jaar een gift ten behoeve van jongeren die tussenjaar programma’s volgen in het buitenland.

BHS hanteert twee data waarvoor een aanvraag kan worden ingediend: 1 juni en 1 november. Vervolgens zal BHS in juni en november besluiten over de ingekomen aanvragen.


Wat zijn de criteria om bij de afdeling Amsterdam in aanmerking te komen voor een geldlening?

(opnieuw vastgesteld bij vergadering d.d. 24 november 2021)

Bij de BHS kan een renteloze geldlening worden aangevraagd voor maximaal € 6.000,- ter bekostiging van een opleiding/studie/promotie/onderzoek in binnen- en buitenland.

Criteria om in aanmerking te komen voor een geldlening:

 1. BHS verstrekt renteloze geldleningen aan studenten van elk niveau, na afronding van een middelbare schoolopleiding.
 2. De student heeft tenminste één Joodse grootouder en
 3. De student woont in Nederland, danwel studeren in Nederland en hebben een sterke band met Nederland.
 4. De student volgt een studie of opleiding, terwijl religieuze en kunstopleidingen van oudsher zijn uitgezonderd.
 5. De student dient een begroting in waaruit blijkt dat hij/zij zelf of de ouders een deel van de studie bekostigen.
 6. De student geeft in de aanvraag zijn/haar motivering aan onder toezending van beschikbare cijferlijsten. Het bestuur beoordeelt de aanvraag inclusief de motivering.
 7. De student doet bij de aanvraag opgave van de contactgegevens van de student zelf en de ouders, onder bijvoeging van een kopie van het paspoort van de student.

In aanvulling op deze criteria besluit het bestuur op basis van de persoonlijke omstandigheden, motivatie en specifieke studieplannen van de student om over te gaan tot uitkering van een geldlening. De beslissing wel of geen lening te verstrekken is ter discretie van het bestuur.

*De aanvraag dient te worden ingediend door de student zelf.


Wat zijn de criteria om bij de afdeling Amsterdam in aanmerking te komen voor een beurs?

BHS kan besluiten om een eenmalige (studie)beurs van maximaal € 2.000,- te verlenen. Een extra criterium, naast de criteria die reeds zijn genoemd in het kader van de geldlening, is dat sprake dient te zijn van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld:

 • een bepaalde mate van uitmuntendheid (bijzondere aanbeveling is wenselijk), 
 • specifieke persoonlijke omstandigheden,
 • een onderzoeksproject dat het bestuur dusdanig moveert om over te gaan tot een beurs.

De beslissing wel of geen beurs te verstrekken is ter discretie van het bestuur.


Wat zijn de criteria om bij de afdeling Amsterdam in aanmerking te komen voor de eenmalige subsidie voor tussenjaar-programma’s?

BHS verleent enkele keren per jaar een gift ter hoogte van € 1.000,- aan jongeren die, in het kader van hun zelfontwikkeling, een cursus of opleiding volgen in het buitenland. 

De criteria hiervoor komen overeen met de criteria voor een geldlening met uitzondering van punt 4 en 5. 


Aanvraag indienen:

Stuur een e-mail naar het bestuur van de BHS via : 

bischoffsheim@gmail.com

In deze mail graag direct minimaal de volgende documenten mee te sturen: 

 • CV
 • Cijferlijst
 • Motivatiebrief 
 • Begroting van inkomsten en uitgaven met een gedetailleerde onderbouwing van het tekort.
 • Advies studiebegeleider, indien beschikbaar.
 • Getuigschriften voorbereidende studies, indien beschikbaar.
 • Bevestiging van inschrijving c.q. acceptatie door school, universiteit of ander opleidingsinstituut. 

Reactietermijn

Aanvragen dienen voor 1 juni en 1 november te zijn ingediend. Vervolgens zal BHS in juni en november een besluit nemen over de ingediende aanvragen.

Vragen?

Mail naar bischoffsheim@gmail.com